• Độ bền và độ bền kéo cao

• Ổn định kích thước

• Tính nhất quán trong các ứng dụng nhiệt độ cao

• Mỗi loại vải có thông số kỹ thuật khác nhau dành riêng phù hợp với ứng dụng của từng dự án

Danh mục: