Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng

(Xây dựng) – UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

thanh pho ho chi minh ban hanh quy che phoi hop quan ly vat lieu xay dung
Quy trình sản xuất cọc bêtông.

Theo đó, các Sở, ban ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố; đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo trong hoạt động quản lý; phát huy tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan; không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Trong quá trình thực hiện không làm phát sinh thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng hoạt động bình thường. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật…

Hình thức phối hợp giữa các cơ quan ban ngành là lấy ý kiến bằng văn bản; tổ chức họp; tổ chức đoàn khảo sát, điều tra; tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chủ trì hoặc cơ quan phối hợp và thông tin cho cơ quan phối hợp về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đó.

UBND thành phố cũng giao trách nhiệm cụ thể cho từng Sở ngành, quận huyện căn cứ theo chức năng nhiệm vụ mà thực hiện và tham mưu cho thành phố về lĩnh vực liên quan.

Ngoài ra, trách nhiệm chung của các cơ quan quản lý Nhà nước là tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về vật liệu xây dựng đến các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý; Triển khai, tổ chức thực hiện các quy định và phối hợp với Bộ chuyên ngành (khi có yêu cầu) theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Hướng dẫn các chủ đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng, thông tin kịp thời về Sở Xây dựng các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Tham gia các hoạt động phối hợp và từ chối phối họp nếu nội dung phối hợp không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phối hợp; Cử cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tham gia công tác phối hợp.

Cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng định kỳ 6 tháng trước ngày 05 tháng 6, hàng năm trước ngày 05 tháng 12 hoặc đột xuất về các nội dung được giao nhiệm vụ tại Quy chế này để tổng họp, báo cáo Bộ Xây dựng, UBND thành phố…


Nguồn baoxaydung.com.vn

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.